Unga smeder i gammelvala Värmland 2007
Samlaren - Gammelvala 2007

Samlaren - Gammelvala 2007