Startsidan, klicka/Home, click !  
Innehåll Allmänna bilder Nostalgi & Samlarlänkar Lista över Samlare Samlarannonser
Astrid Lindgren
Bergmanaffischer
Bildsidor
Bilkyrkogård
Biltelefoner
Bonader
Borgward
Bryggerietiketter
Christiania
Clas Ohlson kat.
Corvette
Dalahästar
Emaljskyltar
Filmaffischer
Folkparken
Forsvik Bruksmiljö
Gammelvala
Godis 1965
Hattnålar
Hem till Byn
Idrottsbilder 1957
Kosta/Orrefors
Kristallmottagare
Länkar - Sökmask.
Lanthandelsmuseum
Läcköbussen
Medeltidsbilder
Mercedes Benz
Motala långvåg
Mopedsamling
Märklin
Mössmärken
Offroaders
Olsson Hagalund
Opel-Museum
Pansarmuseum
Polisbrickor
Porsche plåtbilar
Porsche
Privatradio
Radio Nord
Radioapparater
Radiobroschyrer
Radiorör
Radions historia
Ransoneringskort
Reklam från 1920
Rekords
S/S Trafik Hjo
Shell-Mack
Skolmuseum
Sony Walkman
Sparbanksbössor
Sv. Uppfinnare
Telefonens historia
Telefoner
Transistorradio
Traktorer
Tretorn kataloger
TV-Guide 1964
Tändsticksetiketter
Veteranbilar
Ånglok/Rälsbuss
Copyright INFO

Lyssna och minns:

Ingo vs Floyd 1959

Radio Nord 1961

Radio Syd 1965

Motala LV 1991

R Luxemburg 1991
stänger 208 MV

Gävle Rundradiostation 1925
Hur det började...
Det första uppslaget till rundradiosändningar i Gävle kom från elektrikern Sven Bernholm, som i början av 1925 hade byggt en amatörradiosändare. Denna var ursprungligen avsedd för telegrafi men togs sedermera i bruk för rundradiosändning. Sändaren var uppsatt i herr Bernholms bostad i Centralpalatset och den sände från en enkeltrådig mottagareantenn uppspänd mellan bostaden och kyrkan. En motvikt var uppspänd på vinden i nivå med antennen. Såsom oscillatorrör användes 1 st. Philips ZIIB och som modulatorrör 1 st. Mullard 0/40. Till utrustningen hörde vidare en 4-stegs mikrofonförstärkare. Vid sändningarna användes dels en Svenska Radio AB:s mikrofon av äldre typ, dels en Skindervikens mikrofonknapp. Den första lokala sändningen utgick den 22 Mars 1925

Lokala sändningar
Lokala sändningar pågick sedermera från en tillfällig anordnad studio i hovfotograf Carl Larssons atelier, dels även av musik från biografer samt högmässor från stadens kyrkor.
Vid årsmötet den 9 feb. hade Gävle Radioklubb valt styrelse, bestående av ordf. herr Olsson, sekr. herr Larsson, vice sekr. herr Berglund, skattmästare herr Sandlin och klubbmästare herr Söderberg, samt herrar Bernholm, Berglund, Svenson och Östlund. Styrelsen tog omedelbart itu med frågan om ordnande av regelbundna rundradiosändningar och tillsatte för detta ändamål flera kommitteer.
Så snart Telegrafverket hade ordnat med överföring av riksprogrammen till stationen i Boden inleddes underhandlingar angående möjligheten att få anknyta även Gävlestationen till överföringslinjen mellan Stockholm och Boden. Tillstånd utverkades från Kungl. Telegrafverkets Radiobyrå och AB Radiotjänst att fritt få överföra Stockholmsprogrammet, samt att därvid använda en antenneffekt av 200 watt och den våglängd klubben kunde finna lämpligt. Återutsändningen av riksprogrammet skedde första gången den 17 April 1925.

Stationen utvecklas
Sedermera pågick alternativa utsändningar av lokala och riksprogram från den provisoriska stationen. Under hösten 1925 lyckades man utverka att lokaler för stationen upplåtas i Stadshuset utan ersättning till staden. Förtjänsten av att denna överenskommelse kunde träffas tillkom i hög grad föreståndaren för stadens elektricitetsverk, Ing. Fritz Forsman.
Vid inflyttningen i den nya lokalen uppsattes å Stadshusets tak en antenn, spänd mellan tvenne 14 meter höga master av trä samt en balansmotvikt spänd i höjd med takfoten. Från den sålunda ordnade stationen erhölls möjlighet att väl avlyssna programmen på kristall inom hela stadens område, samt vid begagnande av utomhusantenn även i omgivningarna på undantagsvis ända upp till 16 km avstånd.

Ny station
Genom denna första helt amatörbyggda sändare, vilket trots sin enkelhet likväl fyllde sin uppgift jämförelsevis väl väcktes intresset för rundradion i Gävle, så att radioklubben snart kunde tänka på att gå i författning om anskaffande av en större och för stadens behov mera lämpad sändare. Man dryftade därvid olika förslag för insamling av de erfordeliga penningmedlen. Förslag framlades om bildande av en ekonomisk förening för utvägar hade yppat sig. Efter underhandling med radioförsäljare i Gävle avlämnade sex av de ledande radiofirmorna den 2 nov. 1925 ett erbjudande att på vissa villkor ställa ett belopp av 3000 kronor till klubbens förfogande för anskaffande av sändare. De av klubben tillsatta kommitterade påbörjade nu en livlig propaganda i ortspressen, vilket resulterade i att klubben erhöll ett avsevärt ökat medlemsantal och därför snart såg sig i stånd att realisera sina planer. Från en radioutställning som klubben hade ordnat i jan. 1925 hos Svenska Radioaktiebolaget beställdes en ny sändare, vilket leverades med sådan raskhet att den kunde tagas i bruk redan den 14 dec. Denna sändare som uppsattes på den gamla sändarens plats i Stadshuset, har sedan dess oavbrutet varit i användning till stor belåtenhet. Vid övergången till den nya sändaren ändrades våglängden från förutvarande 325 meter till 208 meter.
Sändaren är för närvarande försedd med 2 st. oscillatorrör och 2 st. modulatorrör, samtliga av Marconis typ T 250 samt ett förstärkarrör typ T 50. I den inkommande telefonlinjen är insatt en förstärkare om tre steg. Anodspänningen om 2000 volt erhålles från en 1.5 Kw motorgenerator med två kollektorer, leverad av Janssons Elektrom. Verkstad i Falun, vilket generator har fungerat utmärkt väl och driftsäkert.
Antennen ombyggdes och är nu fyrtrådig, uppspänd mellan tvenne 22 meters höga trämaster. Motvikten består av nio trådar och antennens effektiva höjd är omkring 24 meter.

Nyårsönskningar
För att anskaffa medel till inköp av mikrofoner anordnades nyårsönskningar per radio. På utlagda listor fick de som ville på detta högst moderna sätt önska sina vänner och bekanta ett Gott Nytt År, teckna sina namn. Genom avgifter om minst två kronor för varje tecknat namn inbragdes ett belopp av 1800 kronor vilket räckte till inköp av fyra stycken Western Electric mikrofoner. Av dessa finnes en på rundradiostationen till hallåmannens förfogande och de övriga tre i studion.
Studion är belägen i en av Allmänna Läroverkets reservsalar som jämte tillhörande väntrum för artisterna upplåtits för ändamålet. Mikrofonförstärkaren är placerad i ett sidorum, varifrån den som sköter förstärkningen kan genom en glasruta iaktaga de uppträdande. I regel sänder stationen riksprogrammet, men lokala sändningar anordnas en eller annan gång i veckan. För hösten 1926 är planerade 17 stycken dylika lokala utsändningar, vardera om 30 å 75 minuters längd och bestående av uppläsningar, föredrag, musik, kåserande tal till lyssnarna o.s.v. Som teknisk ledare av utsändningarna fungerar herr Bengt Larsson, herr Sven Bernholm, som byggt den första provisoriska stationen i Gävle, fungerar alltjämt som stationsföreståndare även för den nya stationen.

Källa:
Utdrag från tidskriften Radio, 1926 (E.C)


Copyright © 1996-2014 www.samlaren.org